Azymut praca

Procedura rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. Wsparcie w ramach projektu dostępne jest dla wszystkich osób spełniających kryteria udziału w projekcie.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie województwa podkarpackiego w trybie ciągłym do 31.03.2019 r. lub do pozyskania założonej liczby Uczestników projektu.  Zostanie przeprowadzona w sposób umożliwiający wzięcie udziału w tym procesie (a tym samym w projekcie) każdej zainteresowanej osobie.
 3. W ramach projektu zakłada się rekrutację 70 osób w podziale na 7 grup po śr. 10 osób/ gr. Terminy naboru dla poszczególnych okresów weryfikacyjnych zostaną podane do publicznej wiadomości.
 4. Dokumentacja rekrutacyjna tj. Regulamin Uczestnictwa w projekcie oraz Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu.
 5. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do dostarczenia wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.
 6. Uzupełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami można składać osobiście w biurze projektu, pocztą tradycyjną i na spotkaniach bezpośrednich.
 7. Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie wszystkich następujących kryteriów dostępu:
  -wiek powyżej 29. roku życia,
  -wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie lub zawodowe,
  -zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego [oświadczenie]
  -status osoby bezrobotnej [zaświadczenie PUP/oświadczenie] lub biernej zawodowo [kopia świadectwa lub oświadczenie],
 8. Złożone dokumenty rekrutacyjne podlegają weryfikacji. Weryfikacja formularzy będzie obejmować weryfikację formalną.           
 9. Następnie zostanie utworzona lista Uczestników projektu według malejącej liczby punktów. Osoby z najwyższą liczbą punktów wezmą udział w projekcie, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników dotyczących  struktury Grupy docelowej. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie (kolejno): korzystanie z PO PŻ, stopień niepełnosprawności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, poziom motywacji i kolejność zgłoszeń.
  Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osobom tym zostanie zaproponowany udział w projekcie w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej.
 10. Dokumenty pod kątem poprawności i kompletności będzie na bieżąco monitorował kierownik projektu i decydował o ostatecznym zakwalifikowaniu.
 11. Kryteria rekrutacyjne nie odnoszą się do płci, wieku, rasy, narodowości, wyznania itp. i nie decydują o wyniku Wnioskodawca na etapie rekrutacji preferował będzie osoby, które korzystają z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które osoby otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  Realizator projektu zapewnia obiektywny system rekrutacji gwarantujący zasadę równości szans, a także transparentność wyboru Uczestników projektu poprzez obiektywne i merytoryczne kryteria rekrutacji.
 12. W przypadku trudności w rekrutacji nastąpi:
  – dodatkowy nabór
  – wydłużenie okresu realizacji
 13. Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane drogą on-line, poprzez pocztę, telefonicznie lub osobiście w Biurze projektu.
 14. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy uczestnictwa w projekcie na realizację wsparcia przewidzianego w ramach projektu.