Azymut praca

Projekt ,,Azymut praca” realizowany jest przez Nexoris Sp. z o.o. w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.
 
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. do 30.04.2020 r.
Wartość projektu: 2 011 732,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  1 709 972,88 zł
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
 
Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią w 100% osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparciem zostanie objętych 70 osób (39 kobiet i 31 mężczyzn), które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
• ukończyły 30 lat,     
• posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie,
• są bezrobotne lub bierne zawodowo;
• zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. Wsparcie w ramach projektu dostępne jest dla wszystkich osób spełniających kryteria udziału. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie woj. podkarpackiego w trybie ciągłym do dnia 31.03.2019 r. lub do pozyskania założonej liczby uczestników projektu.         

Formularze można składać osobiście  w biurze projektu, pocztą tradycyjną i na spotkaniach bezpośrednich.
 
Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane drogą on-line, poprzez pocztę, telefonicznie lub osobiście w Biurze Projektu.

Formy wsparcia

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania ,
 • poradnictwo indywidualne - psychologiczne, zawodowe,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • szkolenia zawodowe,
 • 5-miesięczne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
Najważniejsze rezultaty projektu 
 • zdobycie zatrudnienia przez uczestników projektu,
 • podniesienie poziomu kwalifikacji,
 • rozwój doświadczenia zawodowego adekwatnego do potrzeb regionalnego rynku pracy,
 • wzrost motywacji do podejmowania działań na rzecz poprawy własnej sytuacji.
 
Co zyska Uczestnik projektu?
 • identyfikację potrzeb uczestników projektu, w tym opracowanie i aktualizację IPD
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • warsztaty prowadzące do aktywizacji zawodowej,
 • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • 5-miesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika, dopasowane do potrzeb uczestnika projektu oraz do jego możliwości. Stypendium stażowe wynosić będzie 1551,84 zł brutto/ miesiąc
 
  Ponadto zapewniamy:
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia dla osób spoza Rzeszowa,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
 • catering w trakcie szkoleń
 
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!