Zawodowe szanse - program aktywizacji zawodowo-społecznej osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego

Informacje o wyborze

Rzeszów 21.02.2017 r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA
 
 
Dotyczy:
 
W związku z Zapytaniem ofertowym  z dnia 10.02.2017r. dot. Projektu „ Zawodowe szanse – program aktywizacji zawodowo - społecznej osób niepełnosprawnych   z województwa podkarpackiego ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe realizowanego przez  Nexoris Spółka z o.o., w partnerstwie z  Biuro Podatkowe Mariusz Goliński na
Przeprowadzenie:
1)Diagnozy potrzeb uczestników i uczestniczek projektu - Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, diagnoza potrzeb edukacyjno-zawodowych.
2)Indywidualnego doradztwa zawodowego
3)Grupowego poradnictwa zawodowego
 
Informujemy, że po przeanalizowaniu i porównaniu złożonych ofert została  wybrana  Pani
 
•             Małgorzata Lipińska, Zaczernie 949, 35-062 Zaczernie
 
Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w wyniku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.
 
 

Zapytanie ofertowe

10.02.2017r.
W związku z realizacją projektu „Zawodowe szanse – program aktywizacji zawodowo-społecznej osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nexoris sp. z o.o. Al. Józefa Piłsudskiego 34, zaprasza do składania ofert na realizację: diagnozy potrzeb uczestników i uczestniczek projektu oraz poradnictwa zawodowego.
W załączeniu – zapytanie wraz z formularzem ofertowym.

Zapytanie ofertowe