Sukces jest kobietą!

„Sukces jest kobietą! -  program zwiększenia możliwości zatrudnienia mieszkanek województwa”
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 70 kobiet powyżej 29 r. życia (w tym 49 bezrobotnych i 21 biernych zawodowo) zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 02.2019 do końca 04.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej tj. IPD, poradnictwo grupowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, kompleksowe pośrednictwo pracy. Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Za pomocą odpowiednio dobranych instrumentów, podczas realizacji projektu 70 uczestniczek zdobędzie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy. Dzięki temu wzrosną ich szanse na wejście/powrót na rynek pracy i trwałe utrzymanie się w zatrudnieniu.                                         
Wartość projektu:   2 023 732,80 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 720 172,88 zł

Grupa docelowa:
Wsparcie w ramach projektu skierowane zostanie do 70 kobiet w tym 49 bezrobotnych oraz 21 biernych zawodowo w wieku powyżej  29r.ż., zamieszkałych w województwie podkarpackim (w rozumieniu przepisów KC).
KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:
1. Formalne: (weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz zaświadczenia/oświadczenia o statusie osoby bezrobotnej)

Kobiety:

 • w wieku powyżej 29 lat (mają ukończony 30 r.ż.);
 • zamieszkują województwo podkarpackie;
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo
FORMY WSPARCIA:
I. IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, w tym opracowanie IPD (8h/os.)
II. PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – spotkanie z psychologiem (średnio 5h/os)
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (72h/gr.)
 • Pośrednictwo pracy (10h/os.)
IV. SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE I KOMPETENCYJNE 
 • Szkolenia zawodowe – realizowane zgodnie z założeniami IPD (tj. zidentyfikowanym profilem zawodowym, predyspozycjami, indywidualnymi  potrzebami i możliwościami w zakresie rozwoju zaw.), adekwatnie do zapotrzebowania na dane kwalifikacyjne i umiejętności na rynku pracy  (m.in. na podstawie określenia branż i sektorów generujących najwięcej ofert pracy, analizy bieżących ofert pracy).
Czas trwania szkoleń:
 • Kompetencyjne średnio 70h
 • Kwalifikacyjne średnio 80h
   
V. STAŻE ZAWODOWE 

Staże podejmowane celem wyposażenia UP w kompetencje stanowiskowe i praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu w ramach którego zdobyły kwalifikacje zawodowych przez to wzmocnienie ich szansy na znalezienie zatrudnienia.
Czas realizacji staży zawodowych – 5 miesięcy – 1551,84 zł brutto/mc

Uczestnicy otrzymują:
- materiały szkoleniowe,
- stypendium szkoleniowe,
- catering podczas grupowego doradztwa zawodowego,
- zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad osobą zależną,
- certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje.
 
Definicje:

Osoba bezrobotna – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności – BAEL, (tj. osoby które spełniły jednocześnie 3 warunki: – w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, – aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, -były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.
 
Osoba bierna zawodowo – to osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoba powyżej 29 roku życia – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).
 
Osoba niepełnosprawna- osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
 
Członek rodziny – pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.