Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!

Rekrutacja:

 • 2 edycje – 1 edycja: III-V 2021 r., 2 edycja: VII-VIII 2021 r.
 • na terenie realizacji projektu, tj. województwo podkarpackie
 • prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną: kierownik projektu, asystenta kierownika projektu, minimum 3 ekspertów ds. przedsiębiorczości

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej – Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami zostanie podany do wiadomości publicznej minimum 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych. Dodatkowo, dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu, na stronie internetowej projektu oraz będą dystrybuowane podczas spotkań informacyjnych.
 2. Nabór formularzy rekrutacyjnych – Informacja na temat terminu i miejsca rekrutacji zostanie podana do wiadomości publicznej minimum 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji Formularzy Rekrutacyjnych.
   
  Nabór Formularzy Rekrutacyjnych będzie trwał minimum 5 dni roboczych. Wypełnione Formularze Rekrutacyjne z załącznikami Kandydaci będą mogli złożyć w biurze projektu osobiście, pocztą/kurierem w wyznaczonym terminie.
   
 3. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych – Ocena Formularzy Rekrutacyjnych składa się z 3 etapów:
 • FORMALNA
 • MERYTORYCZNA 
 • STRATEGICZNA.

Maksymalna liczba punktów z oceny Formularza rekrutacyjnego wynosi ogółem 100 pkt., z czego maksymalna liczba punktów z oceny:

 1. Merytorycznej wynosi max 82 pkt., w tym: 

 • Opis planowanej działalności gospodarczej (max 42 pkt.)

 • Rozmowa Kandydata z doradcą zawodowym (max 40 pkt.)

 1. Strategicznej – przyznanie punktów premiujących wynosi max 18 pkt.

Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do udziału w projekcie wynosi nie mniej niż 50% pkt. możliwych do zdobycia, w tym nie mniej niż 50% pkt. za opis planowanej działalności gospodarczej w ramach oceny merytorycznej.

Ad. I.: OCENA FORMALNA

Przynależność do Grupy Docelowej weryfikowana będzie przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie Formularza Rekrutacyjnego i oświadczeń/zaświadczeń:

 • zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego
 • wiek 30 lat lub więcej
 • status na Rynku Pracy: osoba bezrobotna lub bierna zawodowo + przynależność do jednej z grupy:

* osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
- Kobieta,
- Osoba z niepełnosprawnościami,

- Osoba o niskich kwalifikacjach,
- Osoba długotrwale bezrobotna,
- Osoba w wieku 50 lat i więcej

lub

-bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy)

lub

- pracujący w trudnej sytuacji.

 • brak przesłanek negatywnych, uniemożliwiających udział w projekcie, w tym brak działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Weryfikacja zostanie przeprowadzona na zasadzie 0-1, tj. „spełnia-nie spełnia”. Możliwe będzie 1-razowe uzupełnienie błędów formalnych Formularza Rekrutacyjnego. W przypadku gdy Kandydat nie spełnia ww. wymogów – Formularz Rekrutacyjny nie podlega dalszej ocenie.

Ad. II.: OCENA MERYTORYCZNA

II.1 OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (0 - 42 pkt.):

a) pomysł na Działalność Gospodarczą (0 - 10 pkt.)
b) zakres planowanej inwestycji (0 - 8 pkt.)

c) zgodność wykształcenia i doświadczenia z przedsięwzięciem (0 - 8 pkt.)
d) zasoby konieczne do uruchomienia Działalności Gospodarczej oraz stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0 - 4 pkt.)
e) charakterystyka klientów (0 - 6 pkt.)
f) konkurencja (0 - 6 pkt.)

Oceny opisu planowanej działalności gospodarczej dokona dwóch niezależnych członków Komisji Rekrutacyjnej. Ocena formularza rekrutacyjnego będzie średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej. W przypadku rozbieżności między dwoma oceniającymi sięgająca 25 pkt. i więcej wiążącą będzie trzecia ocena Formularza rekrutacyjnego. Uzasadnienie dla przyznanej oceny - min.10 zdań. 

Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do udziału w projekcie wynosi nie mniej niż 50% punktów.

II.2 ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM (0 - 40 pkt.)

Doradca zawodowy przeprowadzi diagnozę predyspozycji do prowadzenia Działalności Gospodarczej w wymiarze 2h/os, tj. zbada posiadane przez Kandydata predyspozycje do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą wybranego testu. Rozmowa Kandydata z Doradcą zawodowym jest obowiązkowym etapem rekrutacji w celu zbadania posiadania przez Kandydata predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Diagnoza predyspozycji umożliwi wybór Uczestników projektu, którzy posiadają cechy przedsiębiorcze, co pozytywnie wpłynie na możliwość rozwoju założonych przez nich firm. W rozmowach z Doradcą zawodowym udział wezmą tylko Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną Formularza rekrutacyjnego. Zakłada się, że w rozmowie z Doradcą zawodowym udział weźmie min. 120% założonej w projekcie liczby Uczestników projektu tj. łącznie 96 osób (2 edycje x 48 os.). Doradca zawodowy na podstawie testu badającego m.in. uzdolnienia i predyspozycje przedsiębiorcze (np. Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych) i rozmowy z Kandydatem oceni predyspozycje zawodowe Kandydata, jego cechy przedsiębiorcze i motywację do prowadzenia Działalności gospodarczej. Na podstawie wyniku ww. testu i rozmowy Doradca zawodowy oceni w skali 0-40 pkt. predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata (ocena pisemna wraz z uzasadnieniem).  

 

Łączna ocena punktowa przyznawana Kandydatowi przez Doradcę zawodowego jest sumą ocen cząstkowych. Ocenie podlegać będą następujące kryteria:

 • umiejętności interpersonalne [0 - 5 pkt.]
 • predyspozycje osobowościowe do prowadzenia działalności gospodarczej (np. samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, sumienność, motywacja) [0 - 7 pkt.]
 • cechy przywódcze (np. umiejętność planowania, negocjacji, zarządzania) [0 - 3 pkt.]
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów (np. myślenie analityczne) [0-5 pkt.]
 • test kompetencji: badanie uzdolnienia i predyspozycji przedsiębiorczych Kandydata do udziału w projekcie [0-20 pkt.]
 

O dokładnym terminie rozmowy z Doradcą zawodowym Kandydat do projektu zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (jeśli taki wskazał w Formularzu rekrutacyjnym). Kandydat, który nie pojawi się w wyznaczonym miejscu i terminie na rozmowę z Doradcą zawodowym otrzyma za ten etap oceny – 0 pkt.

Ad. III.: OCENA STRATEGICZNA

III.1 PUNKTY PREMIUJĄCE ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ (0 - 18 pkt.):

 • bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia [+6 pkt.]
 • rolnicy i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa [+6 pkt.]
 • osoby z niepełnosprawnościami [+2 pkt.]
 • kobiety [+1 pkt.]
 • osoby pozostające poza Rynkiem Pracy od ponad 24 miesięcy [+ 1 pkt.]
 • osoby zamieszkałe na wsi [+ 1 pkt.]
 • osoby w wieku 30-34 lat [+1 pkt.]
 

Ponadto projekt zakłada preferencje podczas rekrutacji:

 • bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia
 • rolnicy i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa
 

Osobom należącym do w/w grup zostanie przyznana premia punktowa – co najmniej 30% punktów z 18 punktów za przynależność do Grupy docelowej (tj. +6 punktów). Jeżeli osoba przynależy do dwóch grup otrzymuje podwójną premię punktową.

 1. Opracowanie wstępnej listy Kandydatów zakwalifikowanych do projektuWarunkiem zakwalifikowania do projektu jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do zdobycia, w tym nie mniej niż 50% pkt. za opis planowanej działalności gospodarczej w ramach oceny merytorycznej.

 1. Powiadomienie Kandydatów o wynikach rekrutacji – Powiadomienie Kandydatów
  o wynikach rekrutacji i możliwości składania odwołań nastąpi do 5 dni roboczych od jej zakończenia (zgodnie z formą kontaktu wskazaną w Formularzu Rekrutacyjnym).

 1. Składanie odwołań, ocena odwołań – Ocena z odwołań jest oceną ostateczną i wiążącą.

 1. Opracowanie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (2 edycje x 40 osób) i listy rezerwowej (osoby z listy rezerwowej kwalifikują się do projektu kolejno
  w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej).

Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasad równych szans i niedyskryminacji: Uczestnicy Projektu zostaną wybrani w sposób niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, status społeczny i inne czynniki różnicujące. Wnioskodawca zapewnia transparentność wyboru Uczestników Projektu poprzez obiektywne i merytoryczne kryteria wyboru, określone zgodnie z zasadą równości.

Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji, naborów biznesplanów oraz Listy rankingowe umieszczane będą do ogólnej wiadomości w zakładce – AKTUALNOŚCI