Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!

01-12-2021

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO ORAZ BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Informujemy, iż do Biura projektu, w wyznaczonym terminie, wpłynęło 4 odwołania.
 
W związku z powyższym, w ramach procedury odwoławczej powtórnej ocenie merytorycznej poddano 4 biznesplany zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 
 
Po rozpatrzeniu odwołań Uczestników projektu listy rankingowe zostały zaktualizowane.
 
Sporządzona została ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania i ostateczna lista rezerwowa  w oparciu o malejącą liczbę punktów uzyskaną z oceny oraz ostateczna lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania. 
 
Ostatecznie 35 biznesplanów znalazło się na liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania z uwagi na otrzymanie minimalnej liczby punktów uprawniających do przyznania wsparcia finansowego i pomostowego  tj. co najmniej 60% pkt. ogółem i w każdym z kryterium oceny, natomiast 5 biznesplanów zostało umieszczonych na liście rezerwowej. 
 
Zatwierdzona lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania jest listą ostateczną i nie ma od niej odwołania.

Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
Ostateczna lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
 
UWAGA!!!
Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego przez Uczestnika projektu, którego biznesplan znalazł się na liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania  jest:

 1. Zarejestrowanie działalności gospodarczej i przedłożenie Beneficjentowi dokumentów rejestrowych założonej działalności gospodarczej
Osoby, których biznesplany znalazły się na liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, w celu uzyskania wsparcia finansowego, proszone są w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wynikach naboru na przyznanie dotacji do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz dostarczenia w powyższym terminie dokumentów potwierdzających fakt zarejestrowania działalności gospodarczej.
 
Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów:
 
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy (jeśli dotyczy);
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS (zawierający nr NIP i REGON);
 • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Uczestnika/czki  do ubezpieczeń w ZUS;
 • kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy);
 • zaświadczenie (lub inny równoważny dokument) potwierdzający otwarcie rachunku bankowego założonego na potrzeby nowo utworzonej działalności gospodarczej;
 • oświadczenia Uczestnika projektu do umowy zgodnie z wzorem udostępnionym  przez Beneficjenta;
 • w przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) (jeśli dotyczy).
W przypadku niedotrzymania w/w terminu, dotacja nie zostanie przyznana
i nie zostanie podpisana z Uczestnikiem projektu umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. W tym przypadku kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.
 1. Wniesienie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów o udzielenie wsparcia finansowego
 2. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o udzielenie wsparcia finansowego (Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym. Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę, która ma stały dochód, przy czym za stały dochód uważa się:
 3. dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony – kończącą się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności i umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
 4. dochód z emerytury, renty, przyznany bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia  podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności i umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
 5. dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej co najmniej rok przed terminem złożenia poręczenia (rozliczającej się w formie opodatkowania: podatek liniowy lub na zasadach ogólnych oraz ewidencjonowanie działalności gospodarczej poprzez pełną księgowość lub książki przychodów i rozchodów).
2.     Łączny miesięczny dochód brutto poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 3 500,00 zł brutto miesięcznie. 
3.     Zarobki i dochody należy wykazać przedstawiając np. zaświadczenie od pracodawcy lub inne dokumenty poświadczające posiadane dochody. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Beneficjenta Pomocy wynikające z umowy o udzielenie wsparcia finansowego (Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) wraz z odsetkami. 
4.    Poręczycielem nie może być osoba fizyczna będąca współmałżonkiem Uczestnika projektu oraz osoby, które są już poręczycielami w ramach innych umów dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w szczególności w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.3 RPO WP na lata 2014-2020, bądź w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek udzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.
5.     Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.
6.    W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:
 1. przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż 2 lata licząc od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego),
 2. przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopii dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy  lub zaświadczenie odpowiedniego organu np. z ZUS oraz decyzję o przyznaniu emerytury,
 3. przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopii dokumentu potwierdzającego
  wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana lub zaświadczenie odpowiedniego organu np. z ZUS oraz decyzję o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości (przy czym w przypadku renty przyznanej na czas
  określony, okres na który została przyznana nie może kończyć się wcześniej niż
  2 lata licząc od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego),
 4. przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą: 
 5. kserokopii zaświadczenia o wpisie do CEIDG/aktualny wydruk z CEIDG, 
 6. podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia 
 7. rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i/lub
  księgowego  za ostatnie 3 miesiące, 
 8. w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań
  finansowych za ostatni rok obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawą o
  rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia,
 9. kserokopii deklaracji PIT za ostatni rok kalendarzowy,
 10. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),
 11. zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od
  daty wystawienia).
7.     W przypadku, gdy Uczestnik projektu i Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich,
do zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, jak również
i umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w Biurze projektu,
w obecności przedstawiciela Beneficjenta.
9.    Nie wniesienie zabezpieczenia skutkuje zakończeniem udziału w projekcie. 
10.     Zwrot zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów o udzielenie wsparcia finansowego następuje na pisemny wniosek Uczestnika projektu po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego  oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

 
 1. Podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego
Środki finansowe udzielane są na podstawie zwartych umów tj. Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego zawartych pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu przed podpisaniem umowy rejestruje działalność gospodarczą.

Dzień zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, jest tożsamy z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej oznaczoną we wpisie do CEIDG/KRS.
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ORAZ DOSTARCZENIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZOSTANĄ PRZESŁANE DROGĄ E-MAILOWĄ DO KAŻDEGO UCZESTNIKA, KTÓREGO
BIZNESPLAN ZOSTAŁ REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA
 
 

19-11-2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO ORAZ BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Informujemy, iż powołana Komisja Oceny Wniosków ds. oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego zakończyła prace. 

Ocenie merytorycznej poddano 40 biznesplanów. 

Ostatecznie 40 biznesplanów otrzymało minimalną liczbę punktów uprawniającą do starania się o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego  tj. co najmniej 60% pkt ogółem i w każdym z kryterium oceny.  

Na podstawie oceny dokonanej przez KOW sporządzona została wstępna lista rankingowa 30 biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania i lista rezerwowa 10 biznesplanów w oparciu o malejącą średnią liczbę punktów ogółem uzyskaną z oceny.

Wstępna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania

Uczestnik projektu, którego biznesplan wnioskujący o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego nie znalazł się na wstępnej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.

Odwołanie wnioskujące o ponowne rozpatrzenie biznesplanu można złożyć w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji mailowej o wynikach oceny.
Poniżej przedstawiamy procedurę odwołań od oceny KOW

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

PROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY KOW
 1. Procedura odwoławcza dotyczy tylko i wyłącznie biznesplanów wnioskujących
  o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, które nie znalazły się na głównej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.
 2. Uczestnik projektu, którego biznesplan nie znalazł się na głównej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia do Beneficjenta projektu pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (załącznik nr 6),
  wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia, jednakże tylko w zakresie oceny biznesplanu. 
 3. Odwołanie wnioskujące o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (w zakresie oceny formalnej i merytorycznej) i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych (bez możliwości modyfikacji biznesplanu) składane jest w formie pisemnej w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Uczestnika projektu o wyniku oceny wniosku (otrzymania informacji mailowej o wynikach oceny).
 4. Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Niezachowanie tego warunku będzie skutkowało nieprzyjęciem odwołania.
 5. Rozpatrzenie odwołań od oceny biznesplanu powinno się zakończyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania.
 6. Powtórna ocena nie może być dokonywana przez  osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej.
 7. Beneficjent każdorazowo poinformuje pisemnie Uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu. Dopuszcza się możliwość przekazania Uczestnikom informacji o wynikach oceny za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
 9. Opracowanie ostatecznej listy Uczestników projektu zakwalifikowanych do otrzymania dotacji i finansowego wsparcia pomostowego możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, w terminie do 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.
 10. Wstępna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.
 11. W przypadku uwzględnienia odwołań lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.
 12. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględnienia dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum.
 13. Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu. Dodatkowo każdy Uczestnik projektu zostanie pisemnie poinformowany o wynikach oceny złożonego biznesplanu oraz przyznaniu bądź nie dofinansowania wraz z uzyskanym wynikiem punktowym. Dopuszcza się możliwość przekazania Uczestnikom informacji o wynikach oceny za pomocą poczty elektronicznej.

10-11-2021

KOMISJA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO – II EDYCJA

Informujemy, iż została powołana Komisja Oceny Wniosków ds. oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego. 

Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków będą odbywały się w terminie od 12.11.2021 r. do 15.11.2021 r. 
 

09-11-2021

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO ORAZ BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Informujemy, iż Komisja oceniająca, powołana do dokonania oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów w ramach projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zakończyła ich ocenę.

W odpowiedzi na II edycję naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów w wyznaczonym terminie tj. od dnia 21.10.2021 do dnia 05.11.2021 r. do Biura projektu wpłynęło 40 biznesplanów.

Ocenie formalnej poddano 40 biznesplanów.

Po dokonaniu oceny formalnej 40 biznesplanów Uczestników projektu prawidłowych pod względem formalnym zostało przekazanych do dalszej oceny - oceny merytorycznej.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu w ramach II edycji naboru.

Lista osób, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplany spełniły kryteria formalne

06-10-2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO ORAZ BIZNESPLANÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI – II EDYCJA
 
NEXORIS Sp. z o.o. wraz z partnerem Centrum Doradczo Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy zapraszają Uczestników projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II edycji naboru do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i  pomostowego oraz biznesplanów wraz z załącznikami.
 
Dokumenty można składać w dniach 21.10.2021 r. – 05.11.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biura projektu tj. 8:00-16:00
 
Dokumenty można składać osobiście w Biurze projektu zlokalizowanym przy al. J. Piłsudskiego 34 (C.H.EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów w wyznaczonych godzinach w ogłoszonym naborze lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w wyznaczonym terminie naboru.
 
W przypadku osobistego złożenia biznesplanu Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty oraz numerem ewidencyjnym biznesplanu.
 
W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu biznesplanu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie e-mailowo do Uczestnika projektu potwierdzenia wraz z podaniem numeru ewidencyjnego biznesplanu i datą wpływu.
 
Uczestnik projektu może złożyć biznesplan tylko jeden raz. Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.
 
Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) plus wersja elektroniczna biznesplanu, w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega (wzór opisu koperty poniżej).
 
Informujemy, że Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i  pomostowego oraz biznesplan wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Projektu w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.
 
Wymagania formalne odnośnie przygotowania biznesplanu wnioskującego o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego: 

 1. dokumenty należy wypełnić elektronicznie w języku polskim,
 2. dokumenty są zgodne z obowiązującymi wzorami udostępnionymi na stronie internetowej projektu,
 3. dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 4. biznesplan w postaci elektronicznej (CD/DVD) będący odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej (składany jest w jednym egzemplarzu),
 5. dokumenty powinny być podpisane czytelnie przez osobę uprawnioną (Uczestnika projektu) we wskazanych miejscach, oraz parafowane na każdej stronie długopisem koloru niebieskiego,
 6. wymagane oświadczenia są prawidłowo wypełnione i podpisane przez Uczestnika projektu,
 7. wszystkie wymagane pola w dokumentach powinny być wypełnione, w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy” lub „---”
 8. biznesplan ma ponumerowane strony,
 9. biznesplan nie zawiera błędów rachunkowych (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),
 10. określona w biznesplanie działalność jest zgodna z przedstawioną dokumentacją rekrutacyjną,
 11. dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie,
 12. kwota wnioskowanego wsparcia mieści się w limitach określonych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 13. okres finansowania zawiera się w okresie realizacji projektu,
 14. kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 15. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
 16. komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami),
 
Przy ubieganiu się o wsparcie finansowe i pomostowe należy złożyć następujące dokumenty:
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z następującymi załącznikami:
 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (stanowiący załącznik
  nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (CD, DVD), w tym:
 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy (stanowiący załącznik nr 1 do Biznesplanu)
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  24 października 2014 r., poz. 1543) (stanowiący załącznik nr 2 do Biznesplanu)
 4. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis  w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (stanowiący załącznik nr 3 do Biznesplanu) oraz kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de  minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeśli dotyczy)
 5. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej biznesplanu (stanowiące załącznik nr 4 do Biznesplanu)
 6. Oświadczenie o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis (stanowiące załącznik nr 5 do Biznesplanu)
 7. Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia „WEŹ TO NA WARSZTAT – grupowe warsztaty zakładania i prowadzenia własnej firmy”
 8. Dodatkowe dokumenty ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny (jeśli dotyczy), inne dokumenty, o ile wymaga tego specyfika realizacji danego przedsięwzięcia.
 WZÓR OPISU KOPERTY
Biuro Projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!”
Al. J. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów

Jan Kowalski
Al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

………………………………………….…………………………….
Imię i Nazwisko Uczestnika projektu wraz z dokładnymi danymi adresowymi

Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej  oraz wsparcia pomostowego
………………………………………….…………………………….
nazwa wsparcia o jakie się ubiega Uczestnik projektu
 
 


Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego
Biznesplan
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej biznesplanu
Oświadczenie o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis
 

15-09-2021

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!” – II EDYCJA

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!” dotyczący szkolenia „WEŹ TO NA WARSZTAT” grupowe warsztaty zakładania i prowadzenia własnej firmy.

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za sporządzanie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia: 
tel. 882 053 817
email: przedsiebiorcynastart@gmail.com

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – II edycja
 

13-09-2021


OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO ORAZ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Informujemy, iż do Biura projektu, w wyznaczonym terminie, wpłynęło 1 odwołanie.
 
W związku z powyższym, w ramach procedury odwoławczej powtórnej ocenie merytorycznej poddano 1 biznesplan zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 
 
Po rozpatrzeniu odwołania Uczestnika projektu listy rankingowe zostały zaktualizowane.
 
Sporządzona została ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania i ostateczna lista rezerwowa  w oparciu o malejącą liczbę punktów uzyskaną z oceny oraz ostateczna lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania. 
 
Ostatecznie 35 biznesplanów znalazło się na liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania z uwagi na otrzymanie minimalnej liczby punktów uprawniających do przyznania wsparcia finansowego i pomostowego  tj. co najmniej 60% pkt. ogółem i w każdym z kryterium oceny, natomiast 3 biznesplany zostały umieszczone na liście rezerwowej. Pozostałe, 2 biznesplany znalazły się na liście biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania z uwagi na uzyskanie mniej niż 60% pkt. ogółem i w każdym z kryterium oceny.
 
Zatwierdzona lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania jest listą ostateczną i nie ma od niej odwołania.

Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
Ostateczna lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
Ostateczna lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania
 
UWAGA!!!
Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego przez Uczestnika projektu, którego biznesplan znalazł się na liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania  jest:


1. Zarejestrowanie działalności gospodarczej i przedłożenie Beneficjentowi dokumentów rejestrowych założonej działalności gospodarczej

Osoby, których biznesplany znalazły się na liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania, w celu uzyskania wsparcia finansowego, proszone są w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wynikach naboru na przyznanie dotacji do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz dostarczenia w powyższym terminie dokumentów potwierdzających fakt zarejestrowania działalności gospodarczej.
 
Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów:

 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy (jeśli dotyczy);
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS (zawierający nr NIP i REGON);
 • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Uczestnika/czki  do ubezpieczeń w ZUS;
 • kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy);
 • zaświadczenie (lub inny równoważny dokument) potwierdzający otwarcie rachunku bankowego założonego na potrzeby nowo utworzonej działalności gospodarczej;
 • oświadczenia Uczestnika projektu do umowy zgodnie z wzorem udostępnionym  przez Beneficjenta;
 • w przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) (jeśli dotyczy).
W przypadku niedotrzymania w/w terminu, dotacja nie zostanie przyznana i nie zostanie podpisana z Uczestnikiem projektu umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. W tym przypadku kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.

2. Wniesienie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów o udzielenie wsparcia finansowego
 1. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o udzielenie wsparcia finansowego (Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym. Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę, która ma stały dochód, przy czym za stały dochód uważa się:
 • dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony – kończącą się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności i umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
 • dochód z emerytury, renty, przyznany bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia  podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności i umowy o udzielenie wsparcia pomostowego,
 • dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej co najmniej rok przed terminem złożenia poręczenia (rozliczającej się w formie opodatkowania: podatek liniowy lub na zasadach ogólnych oraz ewidencjonowanie działalności gospodarczej poprzez pełną księgowość lub książki przychodów i rozchodów).
 1. Łączny miesięczny dochód brutto poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 3 500,00 zł brutto miesięcznie.
 2. Zarobki i dochody należy wykazać przedstawiając np. zaświadczenie od pracodawcy lub inne dokumenty poświadczające posiadane dochody. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Beneficjenta Pomocy wynikające z umowy o udzielenie wsparcia finansowego (Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) wraz z odsetkami. 
 3. Poręczycielem nie może być osoba fizyczna będąca współmałżonkiem Uczestnika projektu oraz osoby, które są już poręczycielami w ramach innych umów dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w szczególności w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.3 RPO WP na lata 2014-2020, bądź w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek udzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.
 4. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.
 5. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:
 • przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż 2 lata licząc od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego),
 • przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopii dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy  lub zaświadczenie odpowiedniego organu np. z ZUS oraz decyzję o przyznaniu emerytury,
 • przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopii dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana lub zaświadczenie odpowiedniego organu np. z ZUS oraz decyzję o przyznaniu renty oraz ustaleniu jej wysokości (przy czym w przypadku renty przyznanej na czas określony, okres na który została przyznana nie może kończyć się wcześniej niż 2 lata licząc od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego),
 • przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą: 
  - kserokopii zaświadczenia o wpisie do CEIDG/aktualny wydruk z CEIDG, 
  - podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia 
  - rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i/lub księgowego  za ostatnie 3 miesiące, 
  - w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia,
  - kserokopii deklaracji PIT za ostatni rok kalendarzowy,
  - zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),
  - zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia).
 1. W przypadku, gdy Uczestnik projektu i Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, jak również i umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w Biurze projektu, w obecności przedstawiciela Beneficjenta.
 2. Nie wniesienie zabezpieczenia skutkuje zakończeniem udziału w projekcie. 
 3. Zwrot zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów o udzielenie wsparcia finansowego następuje na pisemny wniosek Uczestnika projektu po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego  oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

3. Podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego

Środki finansowe udzielane są na podstawie zwartych umów tj. Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego zawartych pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu przed podpisaniem umowy rejestruje działalność gospodarczą.

Dzień zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, jest tożsamy z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej oznaczoną we wpisie do CEIDG/KRS.
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ ORAZ DOSTARCZENIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZOSTANĄ PRZESŁANE DROGĄ E-MAILOWĄ DO KAŻDEGO UCZESTNIKA, KTÓREGO
BIZNESPLAN ZOSTAŁ REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA

10-09-2021

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – II EDYCJA

W ramach procedury odwoławczej do Biura projektu, w wyznaczonym terminie, wpłynęło 6 odwołań od oceny Formularza rekrutacyjnego. W trakcie ponownej oceny do Biura projektu w dniu 08.09.2021 r. za pośrednictwem poczty polskiej zostało dostarczone 1 odwołanie. Z uwagi na fakt, iż odwołanie zostało złożone po terminie – pozostało bez rozpatrzenia.
W związku z powyższym, w ramach procedury odwoławczej powtórnej ocenie poddano 6 Formularzy rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań Kandydatów została opracowana ostateczna lista 40 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z największą ilością punktów ze wszystkich etapów rekrutacji oraz  ostateczna lista rezerwowa, na której znalazło się 8 osób (osoby z listy rezerwowej kwalifikują się do projektu kolejno w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej). 

Zatwierdzona lista rankingowa jest listą ostateczną i nie ma od niej odwołania.
Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji do udziału w projekcie w ramach II edycji.

Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Kandydat dostarcza do biura projektu  w terminie uzgodnionym z Beneficjentem projektu, jednakże nie później niż do 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu listy rankingowej Kandydatów rekomendowanych do udziału w projekcie na stronie internetowej projektu) wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
  i uczestnictwa w projekcie),
 2. Oświadczenie Uczestnika o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
 4. Kserokopie zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w okresie ostatnich 3 lat (jeśli dotyczy),
 5. Dokument urzędowy do wglądu potwierdzający posiadanie co najmniej 3 dzieci
  w wieku do 18 lat (jeśli dotyczy),
 6. Aktualne Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające kwalifikowalność Uczestnika projektu. 
Wzory dokumentów dostępne są w Biurze projektu oraz w zakładce do pobrania.

Niedostarczenie powyższych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i odrzuceniem Kandydata z udziału w projekcie.

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych - aktualizacja
Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – lista ogólna
Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby bezrobotne
Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby bierne zawodowo
Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby pracujące
Ostateczna lista rezerwowa Kandydatów do udziału w projekcie 
 

01-09-2021

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – II EDYCJA
 
Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zostały zakończone.
 
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ocena Formularzy Rekrutacyjnych składała się z 3 etapów:

 1. I ETAP – OCENA FORMALNA
 2. II ETAP – OCENA MERYTORYCZNA
 3. III ETAP – OCENA STRATEGICZNA
Maksymalna liczba punktów z oceny Formularza rekrutacyjnego ogółem - 100 pkt., z czego maksymalna liczba punktów z oceny:
 1. Merytorycznej - max 82 pkt., w tym: 
 2. Opis planowanej działalności gospodarczej (max 42 pkt.)
 3. Rozmowa Kandydata z doradcą zawodowym (max 40 pkt.)
 4. Strategicznej – przyznanie punktów premiujących - max 18 pkt.

Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do udziału w projekcie - nie mniej niż 50% pkt. możliwych do zdobycia, w tym nie mniej niż 50% pkt. za opis planowanej działalności gospodarczej w ramach oceny merytorycznej.

Warunkiem zakwalifikowania do projektu było uzyskanie przez Kandydata minimum 50% punktów możliwych do zdobycia, w tym nie mniej niż 50% pkt. za opis planowanej działalności gospodarczej w ramach oceny merytorycznej.

Po podsumowaniu wyników w/w ocen Komisja Rekrutacyjna opracowała wstępne listy rankingowe według malejącej liczby punktów. 

W procesie rekrutacji zrekrutowano 48 osób mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego ze wszystkich etapów rekrutacji.  

Komisja Rekrutacyjna wybrała wstępnie 40 Kandydatów z najwyższą liczbą punktów ze wszystkich etapów rekrutacji, którzy mają prawo wziąć udział w projekcie. Pozostałe 8 osób zostało wpisanych na wstępną listę rezerwową.
 
Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i/lub nie zgadzają się z otrzymaną oceną mają prawo wnieść pisemne odwołanie od oceny w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny (e-mail). Każdemu Kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej) o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego. 

Odwołanie od oceny należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura projektu. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono złożone do Biura projektu.
Każdy z Kandydatów ma możliwość wglądu oraz otrzymania uzasadnienia oceny Formularza rekrutacyjnego (w postaci Karty oceny formalnej, merytorycznej oraz strategicznej Formularza rekrutacyjnego). Karty ocen zostaną udostępnione do wglądu w Biurze projektu lub zostaną przesłane na adres e-mailowy Kandydata na jego prośbę najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia wniesienia prośby. Wnosząc odwołanie od oceny merytorycznej, Kandydat powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.

Komisja Rekrutacyjna rozpatruje złożone odwołanie Kandydata w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego złożenia. 

Procedura rozpatrywania odwołania polega na ponownej ocenie Formularza rekrutacyjnego przez Komisję rekrutacyjną zgodnie z wnioskowaną ponowną oceną, w tym:
 1. ponownej ocenie formalnej (jeśli dotyczy) i/lub
 2. ponownej ocenie opisu planowanej działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem,
  iż oceny opisu planowanej działalności gospodarczej dokonują dwie osoby, pod
  warunkiem, że nie uczestniczyły w pierwszej ocenie. Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego będzie stanowić średnia arytmetyczna z ocen dwóch członków
  Komisji Rekrutacyjnej) (jeśli dotyczy) i/lub 
 3. ponownym przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego weryfikacji predyspozycji Kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) i/lub
 4. ponownej ocenie strategicznej (jeśli dotyczy)

Ocena z odwołania jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 
Po zakończeniu procedury odwołań Kandydatów Komisja Rekrutacyjna opracowuje ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie tj. osób zajmujących najwyższe miejsca na liście oraz listę rezerwową. Osoby z list rezerwowych kwalifikują się do projektu kolejno w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej.  

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych
Wstępna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – lista ogólna
Wstępna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby bezrobotne
Wstępna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby bierne zawodowo
Wstępna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby pracujące
Wstępna lista rezerwowa Kandydatów do udziału w projekcie
Wniosek o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego
 

31-08-2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO ORAZ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Informujemy, iż powołana Komisja Oceny Wniosków ds. oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego zakończyła prace. 

Ocenie merytorycznej poddano 40 biznesplanów. 

Ostatecznie 38 biznesplanów otrzymało minimalną liczbę punktów uprawniającą do starania się o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego  tj. co najmniej 60% pkt ogółem i w każdym z kryterium oceny.  2 biznesplany uzyskały mniej niż 60% pkt ogółem i w każdym z kryterium oceny.

Na podstawie oceny dokonanej przez KOW sporządzona została wstępna lista rankingowa 30 biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania i lista rezerwowa 8 biznesplanów w oparciu o malejącą średnią liczbę punktów ogółem uzyskaną z oceny oraz lista 2 biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania. 

Wstępna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania

Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania

Lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania

Uczestnik projektu, którego biznesplan wnioskujący o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego nie znalazł się na wstępnej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.
Odwołanie wnioskujące o ponowne rozpatrzenie biznesplanu można złożyć w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji mailowej o wynikach oceny.
Poniżej przedstawiamy procedurę odwołań od oceny KOW

Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

PROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY KOW

 1. Procedura odwoławcza dotyczy tylko i wyłącznie biznesplanów wnioskujących
  o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, które nie znalazły się na głównej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.
 2. Uczestnik projektu, którego biznesplan nie znalazł się na głównej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia do Beneficjenta projektu pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (załącznik nr 6),
  wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia, jednakże tylko w zakresie oceny biznesplanu. 
 3. Odwołanie wnioskujące o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (w zakresie oceny formalnej i merytorycznej) i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych (bez możliwości modyfikacji biznesplanu) składane jest w formie pisemnej w terminie do 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Uczestnika projektu o wyniku oceny wniosku (otrzymania informacji mailowej o wynikach oceny).
 4. Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Niezachowanie tego warunku będzie skutkowało nieprzyjęciem odwołania.
 5. Rozpatrzenie odwołań od oceny biznesplanu powinno się zakończyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania.
 6. Powtórna ocena nie może być dokonywana przez  osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej.
 7. Beneficjent każdorazowo poinformuje pisemnie Uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu. Dopuszcza się możliwość przekazania Uczestnikom informacji o wynikach oceny za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
 9. Opracowanie ostatecznej listy Uczestników projektu zakwalifikowanych do otrzymania dotacji i finansowego wsparcia pomostowego możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, w terminie do 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.
 10. Wstępna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.
 11. W przypadku uwzględnienia odwołań lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.
 12. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględnienia dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum.
 13. Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu. Dodatkowo każdy Uczestnik projektu zostanie pisemnie poinformowany o wynikach oceny złożonego biznesplanu oraz przyznaniu bądź nie dofinansowania wraz z uzyskanym wynikiem punktowym. Dopuszcza się możliwość przekazania Uczestnikom informacji o wynikach oceny za pomocą poczty elektronicznej.

30-08-2021

WYNIKI OCENY STRATEGICZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – II EDYCJA

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny strategicznej
Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zakończyła ich ocenę.
 
Do oceny strategicznej zostało skierowanych 48 Formularzy rekrutacyjnych z najwyższą punktacją za ocenę opisu planowanej działalności gospodarczej  w ramach oceny
merytorycznej.
 
Z przeprowadzonej oceny strategicznej została sporządzona lista Kandydatów z Numerem Identyfikacji Kandydata NIK z przyznanymi punktami premiującymi.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny strategicznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji naboru.

Lista Kandydatów z przyznanymi punktami premiującymi – lista ogólna
Lista Kandydatów z przyznanymi punktami premiującymi – osoby bezrobotne
Lista Kandydatów z przyznanymi punktami premiującymi – osoby bierne zawodowo
Lista Kandydatów z przyznanymi punktami premiującymi – osoby pracujące
 

27-08-2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – II EDYCJA

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zakończyła ich ocenę.

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 121 Formularzy rekrutacyjnych.

I etap oceny merytorycznej - Ocena opisu planowanej działalności gospodarczej została dokonana przez dwóch niezależnych członków Komisji Rekrutacyjnej, a ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi średnia arytmetyczna z ocen dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej. Ocenie opisu planowanej działalności poddano 121 Formularzy rekrutacyjnych.

Do II etapu oceny merytorycznej – rozmowy Kandydata z doradcą zawodowym, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostało zakwalifikowanych 48 osób (120% założonej w projekcie liczby Uczestników projektu). Jednakże z uwagi na fakt, iż w I etapie oceny merytorycznej ocenie opisu planowanej działalności gospodarczej poddano 121 Formularzy - na rozmowę z doradcą zawodowym zostało zakwalifikowanych 48 Kandydatów z najwyższą punktacją za ten etap oceny.  

W trakcie oceny 1 osoba zrezygnowała z dalszego udziału  w projekcie. Na jej miejsce na rozmowę z doradcą zawodowym została zakwalifikowana kolejna osoba z listy rankingowej.
 
Z przeprowadzonej oceny merytorycznej została sporządzona lista Kandydatów z Numerem Identyfikacji Kandydata NIK z przyznanymi punktami za opis planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowę z doradcą zawodowym z zachowaniem kolejności rankingowej wynikającej z liczby uzyskanych punktów za opis planowanej działalności gospodarczej. 

W związku z powyższym, po dokonaniu oceny merytorycznej 48 Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów z najwyższą punktacją za ocenę opisu planowanej działalności gospodarczej zostało przekazanych do dalszej oceny - oceny strategicznej. 

Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji naboru.

Lista Kandydatów z przyznanymi punktami za opis planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowę z doradcą zawodowym – lista ogólna
Lista Kandydatów z przyznanymi punktami za opis planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowę z doradcą zawodowym – osoby bezrobotne
Lista Kandydatów z przyznanymi punktami za opis planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowę z doradcą zawodowym – osoby bierne zawodowo
Lista Kandydatów z przyznanymi punktami za opis planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowę z doradcą zawodowym – osoby pracujące

26-08-2021

KOMISJA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO – I EDYCJA

Informujemy, iż została powołana Komisja Oceny Wniosków ds. oceny merytorycznej biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego.

Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków będą odbywały się w terminie od 27.08.2021 r. do 30.08.2021 r.

25-08-2021

WYNIKI OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO ORAZ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Informujemy, iż Komisja oceniająca, powołana do dokonania oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów w ramach projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zakończyła ich ocenę.

W odpowiedzi na I edycję naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów w wyznaczonym terminie tj. od dnia 09.08.2021 do dnia 23.08.2021 r. do Biura projektu wpłynęło 40 biznesplanów.

Ocenie formalnej poddano 40 biznesplanów. Po dokonaniu oceny formalnej 40 biznesplanów Uczestników projektu prawidłowych pod względem formalnym zostało przekazanych do dalszej oceny - oceny merytorycznej.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu w ramach I edycji naboru.

Lista osób, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplany spełniły kryteria formalne

12-08-2021

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – II EDYCJA

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zakończyła ich ocenę.

Ocenie formalnej poddano 129 Formularzy rekrutacyjnych.

Komisja Rekrutacyjna na etapie oceny formalnej nie zarekomendowała do dalszej oceny 8 Kandydatów, których Formularze rekrutacyjne nie spełniły kryteriów formalnych.

Po zakończeniu naboru w ramach II edycji rekrutacji, w trakcie oceny formalnej do Biura projektu, za pośrednictwem poczty polskiej wpłynęło 6 Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dokumenty rekrutacyjne złożone po zakończeniu rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu.  W związku z tym ww. Formularze rekrutacyjne nie zostały rozpatrzone. 

Do dalszej oceny - oceny merytorycznej zakwalifikowano 121 Kandydatów, których Formularze rekrutacyjne uzyskały pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny formalnej.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach II edycji naboru.

Lista osób, które spełniły kryteria formalne – lista ogólna
Lista osób, które spełniły kryteria formalne – osoby bezrobotne
Lista osób, które spełniły kryteria formalne – osoby bierne zawodowo
Lista osób, które spełniły kryteria formalne – osoby pracujące
Lista osób, które nie spełniły kryteriów formalnych
 

22-07-2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO ORAZ BIZNESPLANÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI – I EDYCJA
 
NEXORIS Sp. z o.o. wraz z partnerem Centrum Doradczo Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy zapraszają Uczestników projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I edycji naboru do składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i  pomostowego oraz biznesplanów wraz z załącznikami.
 
Dokumenty można składać w dniach 09.08.2021 r. – 23.08.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biura projektu tj. 8:00-16:00
 
Dokumenty można składać osobiście w Biurze projektu zlokalizowanym przy al. J. Piłsudskiego 34 (C.H.EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów w wyznaczonych godzinach w ogłoszonym naborze lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w wyznaczonym terminie naboru.
 
W przypadku osobistego złożenia biznesplanu Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty oraz numerem ewidencyjnym biznesplanu.
 
W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu biznesplanu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie e-mailowo do Uczestnika projektu potwierdzenia wraz z podaniem numeru ewidencyjnego biznesplanu i datą wpływu.
 
Uczestnik projektu może złożyć biznesplan tylko jeden raz. Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.
 
Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) plus wersja elektroniczna biznesplanu, w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega (wzór opisu koperty poniżej).
 
Informujemy, że Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i  pomostowego oraz biznesplan wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Projektu w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.
 
Wymagania formalne odnośnie przygotowania biznesplanu wnioskującego o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego: 

 1. dokumenty należy wypełnić elektronicznie w języku polskim,
 2. dokumenty są zgodne z obowiązującymi wzorami udostępnionymi na stronie internetowej projektu,
 3. dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 4. biznesplan w postaci elektronicznej (CD/DVD) będący odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej (składany jest w jednym egzemplarzu),
 5. dokumenty powinny być podpisane czytelnie przez osobę uprawnioną (Uczestnika projektu) we wskazanych miejscach, oraz parafowane na każdej stronie długopisem koloru niebieskiego,
 6. wymagane oświadczenia są prawidłowo wypełnione i podpisane przez Uczestnika projektu,
 7. wszystkie wymagane pola w dokumentach powinny być wypełnione, w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy” lub „---”
 8. biznesplan ma ponumerowane strony,
 9. biznesplan nie zawiera błędów rachunkowych (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),
 10. określona w biznesplanie działalność jest zgodna z przedstawioną dokumentacją rekrutacyjną,
 11. dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie,
 12. kwota wnioskowanego wsparcia mieści się w limitach określonych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 13. okres finansowania zawiera się w okresie realizacji projektu,
 14. kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 15. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
 16. komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami),
 
Przy ubieganiu się o wsparcie finansowe i pomostowe należy złożyć następujące dokumenty:
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z następującymi załącznikami:
 1. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (stanowiący załącznik
  nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (CD, DVD), w tym:
 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy (stanowiący załącznik nr 1 do Biznesplanu)
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  24 października 2014 r., poz. 1543) (stanowiący załącznik nr 2 do Biznesplanu)
 4. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis  w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (stanowiący załącznik nr 3 do Biznesplanu) oraz kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de  minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (jeśli dotyczy)
 5. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej biznesplanu (stanowiące załącznik nr 4 do Biznesplanu)
 6. Oświadczenie o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis (stanowiące załącznik nr 5 do Biznesplanu)
 7. Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia „WEŹ TO NA WARSZTAT – grupowe warsztaty zakładania i prowadzenia własnej firmy”
 8. Dodatkowe dokumenty ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny (jeśli dotyczy), inne dokumenty, o ile wymaga tego specyfika realizacji danego przedsięwzięcia.
 WZÓR OPISU KOPERTY
Biuro Projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!”
Al. J. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów
Jan Kowalski
Al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
………………………………………….…………………………….
Imię i Nazwisko Uczestnika projektu wraz z dokładnymi danymi adresowymi

Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej  oraz wsparcia pomostowego
………………………………………….…………………………….
nazwa wsparcia o jakie się ubiega Uczestnik projektu
 
 

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego
Biznesplan
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej biznesplanu
Oświadczenie o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc de minimis

06-07-2021

OGŁOSZENIE O II EDYCJI NABORU – REKRUTACJI DO PROJEKTU "PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20.07.2021 r. rozpoczyna się II edycja rekrutacji do projektu "PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!"
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.
Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 20.07.2021 r. do dnia 27.07.2021 r. w godz. od 10:00 do 15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów.
Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne do Biura projektu lub przesłać pocztą bądź kurierem na adres Biura projektu w wyżej wymienionym terminie naboru. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę
i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów do Biura Projektu.
Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu - (obowiązkowo dla wszystkich):
 2. w wersji papierowej
 3. w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (np. na płycie CD/DVD lub pendrive). Jeżeli wypełniany jest elektronicznie/komputerowo to zapisujemy w formacie pliku tekstowego np. MS Word, Open Office itp. z rozszerzeniem (.doc/.docx/.odt), Jeżeli wypełniany jest odręcznie wymagany jest skan do pliku z rozszerzeniem .pdf. Zapisany plik powinien być nazwany Nazwiskiem i Imieniem Kandydata np.: Kowalski Jan.docx.,
 4. Oświadczenie Kandydata do projektu dotyczące statusu na rynku pracy – stanowiące załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 5. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 6. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących – stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 7. Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS – stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 8. Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie – stanowiące załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 9. Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie – stanowiące załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 10. Oświadczenie Kandydata do projektu o dochodach w gospodarstwie domowym – stanowiące załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego - (jeżeli dotyczy),

Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status na rynku pracy, w tym:
 1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna
  - (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).
 2. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna/Osoba bierna zawodowo
  - (Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych/Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich minimum 12 miesiącach (dotyczy osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP) wydane przez ZUS nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).
 3. Rolnik/członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha)
  - (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego) 
  oraz
  (Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).
 4. Osoby zatrudnione w oparciu o Kodeks Pracy i kodeks Cywilny
  - (Kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło – opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  z datą i czytelnym podpisem) oraz 
  - (Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – wydane przez pracodawcę, nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego, zawierające co najmniej dane dotyczące rodzaju umowy, okresu zatrudnienia (od/do), wysokości dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto poprzedzającego przystąpienie do projektu lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto poprzedzającego przystąpienie do projektu).
 5. Osoby ubogie pracujące
  - (Oświadczenie Kandydata o dochodach w gospodarstwie domowym przypadające na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (stanowiące załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego), wraz z kopią dokumentów potwierdzających osiągane dochody opatrzoną adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z datą i czytelnym podpisem).
 6. Osoby powołujące się na status osoby niepełnosprawnej
  - (Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez uprawniony organ lub dokumentu równoważnego (opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z datą i czytelnym podpisem)).
 7. Osoby prowadzące już działalność gospodarczą lub będące zarejestrowane w KRS jako przedsiębiorcy (dot. ostatnich 3 lat)
  - (Wydruk z CEIDG i/lub KRS i/lub inny dokument)

Uwagi co do uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych:
 1. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz  oświadczenia/załączniki) powinny być wypełnione w sposób czytelny, bez skreśleń komputerowo lub odręcznie, podpisane przez osobę uprawnioną we wskazanych miejscach, parafowane na każdej ze stron długopisem koloru niebieskiego. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone na każdej stronie kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”
  z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata.
 2. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz z oświadczenia/załączniki) należy złożyć na udostępnionych przez Beneficjenta aktualnych wzorach stanowiących załączniki do regulaminu. Złożenie dokumentów niezgodnych ze wzorem lub nieaktualnych będzie skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. 
 3. Każdy z Kandydatów zobowiązany jest przedstawić do wglądu wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone do Biura projektu na etapie rekrutacji, celem potwierdzenia ich wiarygodności.
 4. Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji Rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.
 5. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów itp. 
 6. Formularz rekrutacyjny:
- powinien być wypełniony w sposób czytelny, bez skreśleń, komputerowo lub odręcznie,
- każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pytanie nie dotyczy Kandydata należy umieścić adnotacje „nie dotyczy” lub „—”.
- Formularz rekrutacyjny należy przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 
- nie ma ograniczeń w ilości tekstu w polach przeznaczonych na opis.
- Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie długopisem koloru niebieskiego i podpisany w miejscach do tego wskazanych, w szczególności w każdym z oświadczeń.
 1. Prosimy o zachowanie kopii składanych dokumentów rekrutacyjnych, ponieważ oryginał nie podlega zwrotowi.

W ramach prowadzonej II edycji rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce DO POBRANIA.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Obowiązujące wzory dokumentów dostępne są w zakładce DO POBRANIA

01-07-2021

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!” – I EDYCJA

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!” dotyczący szkolenia WEŹ TO NA WARSZTAT” grupowe warsztaty zakładania i prowadzenia własnej firmy.

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za sporządzanie oraz aktualizację szczegółowego harmonogramu udzielanego wsparcia: 
tel. 882 053 817
email: przedsiebiorcynastart@gmail.com

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – I edycja

29-06-2021

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Szanowni Państwo, 
Informujemy, iż w dniu 29.06.2021 nastąpiły zmiany zapisów Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!”

Powyższe zmiany dotyczą:
Str. 14: § 6 PROCEDURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Pierwotny zapis Zmieniony zapis
pkt. 7. Informacja na temat terminu i miejsca każdej edycji rekrutacji zostanie podana do wiadomości publicznej minimum 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej projektu. Nabór Formularzy rekrutacyjnych będzie trwał minimum 10 dni roboczych. Wypełnione Formularze rekrutacyjne z załącznikami Kandydaci będą mogli złożyć w biurze projektu osobiście, pocztą/kurierem w wyznaczonym terminie (10 dni roboczych lub do momentu, gdy liczba zgłoszonych przekroczy 120 % miejsc). pkt. 7. Informacja na temat terminu i miejsca każdej edycji rekrutacji zostanie podana do wiadomości publicznej minimum 10 dni przed rozpoczęciem rekrutacji Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej projektu. Nabór Formularzy rekrutacyjnych będzie trwał minimum 5 dni roboczych. Wypełnione Formularze rekrutacyjne z załącznikami Kandydaci będą mogli złożyć w biurze projektu osobiście, pocztą/kurierem w wyznaczonym terminie.
pkt. 8 Beneficjent i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia naboru jeśli  liczba zgłoszeń przewyższy 120 % miejsc dla Uczestników projektu tj. 48 Formularzy rekrutacyjnych w każdej edycji naboru. Informacja o zamknięciu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu minimum 5 dni przed datą ostatniego dnia naboru. pkt. 8 – zapis usunięty
 
 
Zmiana Regulaminu w zakresie powyżej określonym wchodzi w życie z dniem 29 czerwca  2021 r.  
 
Aktualny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w zakładce do pobrania. 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.
 

25-06-2021

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – I EDYCJA

W ramach procedury odwoławczej do Biura projektu, w wyznaczonym terminie, wpłynęło 4 odwołania od oceny Formularza rekrutacyjnego. W związku z powyższym, w ramach procedury odwoławczej powtórnej ocenie poddano 4 Formularze rekrutacyjne zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań Kandydatów została opracowana ostateczna lista 40 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z największą ilością punktów ze wszystkich etapów rekrutacji oraz ostateczna lista rezerwowa, na której znalazło się 8 osób (osoby z listy rezerwowej kwalifikują się do projektu kolejno w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej).  
Zatwierdzona lista rankingowa jest listą ostateczną i nie ma od niej odwołania.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki rekrutacji do udziału w projekcie w ramach I edycji.

Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Kandydat dostarcza do biura projektu  w terminie uzgodnionym z Beneficjentem projektu, jednakże nie później niż do 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu listy rankingowej Kandydatów rekomendowanych do udziału w projekcie na stronie internetowej projektu) wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
  i uczestnictwa w projekcie),
 2. Oświadczenie Uczestnika o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
 4. Kserokopie zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w okresie ostatnich 3 lat (jeśli dotyczy),
 5. Dokument urzędowy do wglądu potwierdzający posiadanie co najmniej 3 dzieci
  w wieku do 18 lat (jeśli dotyczy),
 6. Aktualne Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające kwalifikowalność Uczestnika projektu. 
Wzory dokumentów dostępne są w Biurze projektu oraz w zakładce do pobrania.

Niedostarczenie powyższych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i odrzuceniem Kandydata z udziału
w projekcie.

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych - aktualizacja
Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – lista ogólna
Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby bezrobotne
Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby bierne zawodowo
Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby pracujące
Ostateczna lista rezerwowa Kandydatów do udziału w projekcie 
 

17-06-2021

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – I EDYCJA

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „Podkarpaccy
przedsiębiorcy na start!” zostały zakończone.
 
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ocena Formularzy Rekrutacyjnych składała się z 3 etapów:

 1. I ETAP – OCENA FORMALNA
 2. II ETAP – OCENA MERYTORYCZNA
 3. III ETAP – OCENA STRATEGICZNA
Maksymalna liczba punktów z oceny Formularza rekrutacyjnego ogółem - 100 pkt., z czego maksymalna liczba punktów z oceny:
 1. Merytorycznej - max 82 pkt., w tym: 
 2. Opis planowanej działalności gospodarczej (max 42 pkt.)
 3. Rozmowa Kandydata z doradcą zawodowym (max 40 pkt.)
 4. Strategicznej – przyznanie punktów premiujących - max 18 pkt.

Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do udziału w projekcie - nie mniej niż 50% pkt. możliwych do zdobycia, w tym nie mniej niż 50% pkt. za opis planowanej działalności gospodarczej w ramach oceny merytorycznej.

Warunkiem zakwalifikowania do projektu było uzyskanie przez Kandydata minimum 50% punktów możliwych do zdobycia, w tym nie mniej niż 50% pkt. za opis planowanej działalności gospodarczej w ramach oceny merytorycznej.

Po podsumowaniu wyników w/w ocen Komisja Rekrutacyjna opracowała wstępne listy rankingowe według malejącej liczby punktów. 

W procesie rekrutacji zrekrutowano 48 osób mających prawo wziąć udział w projekcie w kolejności wyznaczonej przez liczbę otrzymanych punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego ze wszystkich etapów rekrutacji.  

Komisja Rekrutacyjna wybrała wstępnie 40 Kandydatów z najwyższą liczbą punktów ze wszystkich etapów rekrutacji, którzy mają prawo wziąć udział w projekcie. Pozostałe 8 osób zostało wpisanych na wstępną listę rezerwową.
 
Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie i/lub nie zgadzają
się z otrzymaną oceną mają prawo wnieść pisemne odwołanie od oceny w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wynikach oceny (e-mail). Każdemu Kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta wniosku (w formie pisemnej)
o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego. 

Odwołanie od oceny należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura projektu. Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono złożone do Biura projektu.
Każdy z Kandydatów ma możliwość wglądu oraz otrzymania uzasadnienia oceny Formularza rekrutacyjnego (w postaci Karty oceny formalnej, merytorycznej oraz strategicznej Formularza rekrutacyjnego). Karty ocen zostaną udostępnione do wglądu w Biurze projektu lub zostaną przesłane na adres e-mailowy Kandydata na jego prośbę najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia wniesienia prośby. Wnosząc odwołanie od oceny merytorycznej, Kandydat powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.

Komisja Rekrutacyjna rozpatruje złożone odwołanie Kandydata w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego złożenia. 

Procedura rozpatrywania odwołania polega na ponownej ocenie Formularza rekrutacyjnego przez Komisję rekrutacyjną zgodnie z wnioskowaną ponowną oceną, w tym:
 1. ponownej ocenie formalnej (jeśli dotyczy) i/lub
 2. ponownej ocenie opisu planowanej działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem,
  iż oceny opisu planowanej działalności gospodarczej dokonują dwie osoby, pod
  warunkiem, że nie uczestniczyły w pierwszej ocenie. Ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego będzie stanowić średnia arytmetyczna z ocen dwóch członków
  Komisji Rekrutacyjnej) (jeśli dotyczy) i/lub 
 3. ponownym przeprowadzeniu przez doradcę zawodowego weryfikacji predyspozycji Kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) i/lub
 4. ponownej ocenie strategicznej (jeśli dotyczy)

Ocena z odwołania jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze.
 
Po zakończeniu procedury odwołań Kandydatów Komisja Rekrutacyjna opracowuje ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie tj. osób zajmujących najwyższe miejsca na liście oraz listę rezerwową. Osoby z list rezerwowych kwalifikują się do projektu kolejno w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej.  

Podsumowanie oceny formularzy rekrutacyjnych 

Wstępna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – lista ogólna

Wstępna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby bezrobotne

Wstępna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby bierne zawodowo

Wstępna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie – osoby pracujące

Wstępna lista rezerwowa Kandydatów do udziału w projekcie 

Wniosek o ponowną ocenę Formularza rekrutacyjnego
 

15-06-2021

WYNIKI OCENY STRATEGICZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – I EDYCJA

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny strategicznej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zakończyła ich ocenę.
 
Do oceny strategicznej zostało skierowanych 48 Formularzy rekrutacyjnych z najwyższą punktacją za ocenę opisu planowanej działalności gospodarczej  w ramach oceny merytorycznej.
 
Z przeprowadzonej oceny strategicznej została sporządzona lista Kandydatów z Numerem Identyfikacji Kandydata NIK z przyznanymi punktami premiującymi.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny strategicznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji naboru.

Lista Kandydatów z przyznanymi punktami premiującymi – lista ogólna

Lista Kandydatów z przyznanymi punktami premiującymi – osoby bezrobotne

Lista Kandydatów z przyznanymi punktami premiującymi – osoby bierne zawodowo

Lista Kandydatów z przyznanymi punktami premiującymi – osoby pracujące

 

14-06-2021

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – I EDYCJA

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zakończyła ich ocenę.

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 103 Formularze rekrutacyjne.

I etap oceny merytorycznej - Ocena opisu planowanej działalności gospodarczej została dokonana przez dwóch niezależnych członków Komisji Rekrutacyjnej, a ostateczną ocenę Formularza rekrutacyjnego stanowi średnia arytmetyczna z ocen dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej. Ocenie opisu planowanej działalności poddano 103 Formularze rekrutacyjne.

Do II etapu oceny merytorycznej – rozmowy Kandydata z doradcą zawodowym, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostało zakwalifikowanych 48 osób (120% założonej w projekcie liczby Uczestników projektu). Jednakże z uwagi na fakt, iż w I etapie oceny merytorycznej ocenie opisu planowanej działalności gospodarczej poddano 103 formularze - na rozmowę z doradcą zawodowym zostało zakwalifikowanych 48 Kandydatów z najwyższą punktacją za ten etap oceny.  
 
Z przeprowadzonej oceny merytorycznej została sporządzona lista Kandydatów z Numerem Identyfikacji Kandydata NIK z przyznanymi punktami za opis planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowę z doradcą zawodowym z zachowaniem kolejności rankingowej wynikającej z liczby uzyskanych punktów za opis planowanej działalności gospodarczej. 

W związku z powyższym, po dokonaniu oceny merytorycznej 48 Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów z najwyższą punktacją za ocenę opisu planowanej działalności gospodarczej zostało przekazanych do dalszej oceny - oceny strategicznej. 

Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji naboru.

Lista Kandydatów z przyznanymi punktami za opis planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowę z doradcą zawodowym – lista ogólna

Lista Kandydatów z przyznanymi punktami za opis planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowę z doradcą zawodowym – osoby bezrobotne

Lista Kandydatów z przyznanymi punktami za opis planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowę z doradcą zawodowym – osoby bierne zawodowo

Lista Kandydatów z przyznanymi punktami za opis planowanej działalności gospodarczej oraz rozmowę z doradcą zawodowym – osoby pracujące


 

19-05-2021

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – I EDYCJA

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna powołana do dokonania oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” zakończyła ich ocenę.

Ocenie formalnej poddano 105 Formularzy rekrutacyjnych.

Komisja Rekrutacyjna na etapie oceny formalnej nie zarekomendowała do dalszej oceny 2 Kandydatów, których Formularze rekrutacyjne nie spełniły kryteriów formalnych.

Po zakończeniu naboru w ramach I edycji rekrutacji, w trakcie oceny formalnej do Biura projektu, za pośrednictwem poczty polskiej oraz kuriera poczty polskiej „Pocztex”, wpłynęły 3 Formularze rekrutacyjne. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, dokumenty rekrutacyjne złożone po zakończeniu rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu. W związku z tym ww. Formularze rekrutacyjne nie zostały rozpatrzone.

Do dalszej oceny - oceny merytorycznej zakwalifikowano 103 Kandydatów, których Formularze rekrutacyjne uzyskały pozytywną ocenę Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny formalnej.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie w ramach I edycji naboru.

Lista osób, które spełniły kryteria formalne – lista ogólna
Lista osób, które spełniły kryteria formalne – osoby bezrobotne
Lista osób, które spełniły kryteria formalne – osoby bierne zawodowo
Lista osób, które spełniły kryteria formalne – osoby pracujące
Lista osób, które nie spełniły kryteriów formalnych

26-04-2021

INFORMACJA O WSTRZYMANIU I EDYCJI NABORU - REKRUTACJI
DO PROJEKTU 

"PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu ,,PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!’’
został wstrzymany.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie §6 pkt 7 i 8 rekrutacja  do udziału w projekcie zostaje wstrzymana z uwagi na fakt, iż liczba zgłoszonych przekroczyła 120 % miejsc

12-04-2021

OGŁOSZENIE O I EDYCJI NABORU – REKRUTACJI DO PROJEKTU "PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 26.04.2021 r. rozpoczyna się I edycja rekrutacji do projektu "PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!"

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 26.04.2021 r. do dnia 11.05.2021 r. w godz. od 10:00 do 15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów.

Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne do Biura projektu lub przesłać pocztą bądź kurierem na adres Biura projektu w wyżej wymienionym terminie naboru. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę
i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny projektu „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu - (obowiązkowo dla wszystkich):
 • w wersji papierowej
 • w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (np. na płycie CD/DVD lub pendrive). Jeżeli wypełniany jest elektronicznie/komputerowo to zapisujemy w formacie pliku tekstowego np. MS Word, Open Office itp. z rozszerzeniem (.doc/.docx/.odt), Jeżeli wypełniany jest odręcznie wymagany jest skan do pliku z rozszerzeniem .pdf. Zapisany plik powinien być nazwany Nazwiskiem i Imieniem Kandydata np.: Kowalski Jan.docx.,
 1. Oświadczenie Kandydata do projektu dotyczące statusu na rynku pracy – stanowiące załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 2. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 3. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących – stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 4. Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS – stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 5. Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie – stanowiące załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 6. Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie – stanowiące załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego - (obowiązkowo dla wszystkich),
 7. Oświadczenie Kandydata do projektu o dochodach w gospodarstwie domowym – stanowiące załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego - (jeżeli dotyczy),
 

Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status na rynku pracy, w tym:

 1. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna

 • (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego)

 1. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna/Osoba bierna zawodowo

 • (Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych/Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich minimum 12 miesiącach (dotyczy osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP) wydane przez ZUS nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).

 1. Rolnik/członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha)

 • (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego) 

oraz

 • (Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).

 1. Osoby zatrudnione w oparciu o Kodeks Pracy i kodeks Cywilny

 • (Kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło – opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  z datą i czytelnym podpisem) oraz 

 • (Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – wydane przez pracodawcę, nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego, zawierające co najmniej dane dotyczące rodzaju umowy, okresu zatrudnienia (od/do), wysokości dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto poprzedzającego przystąpienie do projektu lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto poprzedzającego przystąpienie do projektu).

 1. Osoby ubogie pracujące

 • (Oświadczenie Kandydata o dochodach w gospodarstwie domowym przypadające na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (stanowiące załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego), wraz z kopią dokumentów potwierdzających osiągane dochody opatrzoną adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z datą i czytelnym podpisem).

 1. Osoby powołujące się na status osoby niepełnosprawnej

 • (Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez uprawniony organ lub dokumentu równoważnego (opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z datą i czytelnym podpisem)).

 1. Osoby prowadzące już działalność gospodarczą lub będące zarejestrowane w KRS jako przedsiębiorcy (dot. ostatnich 3 lat)

 • (Wydruk z CEIDG i/lub KRS i/lub inny dokument)

 Uwagi co do uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych:
 1. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia/załączniki) powinny być wypełnione w sposób czytelny, bez skreśleń komputerowo lub odręcznie, podpisane przez osobę uprawnioną we wskazanych miejscach, parafowane na każdej ze stron długopisem koloru niebieskiego. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone na każdej stronie kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…
  z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata.
 2. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz z oświadczenia/załączniki) należy złożyć na udostępnionych przez Beneficjenta aktualnych wzorach stanowiących załączniki do regulaminu. Złożenie dokumentów niezgodnych ze wzorem lub nieaktualnych będzie skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. 
 3. Każdy z Kandydatów zobowiązany jest przedstawić do wglądu wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone do Biura projektu na etapie rekrutacji, celem potwierdzenia ich wiarygodności
 4. Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji Rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.
 5. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów itp. 
 6. Formularz rekrutacyjny:
  - powinien być wypełniony w sposób czytelny, bez skreśleń, komputerowo lub odręcznie,
  - każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pytanie nie dotyczy Kandydata należy umieścić adnotacje „nie dotyczy” lub „—”.
  - Formularz rekrutacyjny należy przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 
  - nie ma ograniczeń w ilości tekstu w polach przeznaczonych na opis.
  - Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie długopisem koloru niebieskiego i podpisany w miejscach do tego wskazanych, w szczególności w każdym z oświadczeń.
 7. Prosimy o zachowanie kopii składanych dokumentów rekrutacyjnych, ponieważ oryginał nie podlega zwrotowi.
W ramach prowadzonej I edycji rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 40 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce DO POBRANIA.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Obowiązujące wzory dokumentów dostępne są w zakładce DO POBRANIA

Rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana, gdy liczba zgłoszonych przekroczy 120% miejsc, tj. 48 Formularzy rekrutacyjnych. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

12-04-2021

DOKUMENTACJA DO PROJEKTU „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”
 
Informujemy, iż w dniu 12.04.2021 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”, realizowanym przez NEXORIS Sp. z o.o. w partnerstwie z Centrum Doradczo Szkoleniowe PROJEKT Mariusz i Dorota Golińscy oraz ITEB Beata Mierzejewska w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce -  DO POBRANIA
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami, które stanowią podstawę niniejszego projektu.
 
Ponadto, z uwagi na nowe wytyczne dotyczące obowiązku potwierdzania kwalifikowalności Uczestników projektu na etapie rekrutacji poniżej przedstawiamy Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS oraz Wniosek US-7 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z uzupełnionym wzorem.

Wzór Wniosku ZUS_US-7

Wniosek ZUS_US-7

Materiał informacyjny


Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz stosowanie wytycznych w trakcie rekrutacji do udziału w projekcie.
 
Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:
NEXORIS Sp. z o.o.
al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów
Czynne: 8:00-16:00 (poniedziałek-piątek)
tel.: 882 053 817
e-mail: przedsiebiorcynastart@gmail.com