Nowe otwarcie

Procedura rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji,  w miejscu bez barier architektonicznych. Wsparcie w ramach projektu dostępne jest dla wszystkich osób spełniających kryteria udziału w projekcie.

2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa podkarpackiego w trybie ciągłym do 30.03.2019 r. lub do pozyskania założonej liczby Uczestników projektu.  Zostanie przeprowadzona w sposób umożliwiający wzięcie udziału w tym procesie (a tym samym w projekcie) każdej zainteresowanej osobie.

3. W ramach projektu zakłada się rekrutację 70 osób w podziale na 7 grup po śr. 10 osób/ gr. Terminy naboru dla poszczególnych okresów weryfikacyjnych zostaną podane do publicznej wiadomości.

4. Dokumentacja rekrutacyjna tj. Regulamin Uczestnictwa w projekcie oraz Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu.

5. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do dostarczenia wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.

6. Uzupełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami można składać osobiście w biurze projektu, pocztą tradycyjną i na spotkaniach bezpośrednich.

7. Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie wszystkich następujących kryteriów dostępu:

-status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności oraz bezrobocia [oświadczenie]

-status osoby z niepełnosprawnością/zaburzeniami psychicznymi [orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/inny dokument poświadczający stan zdrowia]

-zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego [oświadczenie]

-wiek aktywności zawodowej [oświadczenie]

-status osoby bezrobotnej [zaświadczenie PUP/oświadczenie]

8. Złożone dokumenty rekrutacyjne podlegają weryfikacji. Weryfikacja formularzy będzie obejmować:

a) Weryfikację formalną

– status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu    niepełnosprawności oraz bezrobocia – Realizator będzie weryfikował przynależność do grupy docelowej na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
lub równoważnego dokumentu poświadczającego stan zdrowia,

– zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego – oświadczenie kandydata,

– wiek aktywności zawodowej – oświadczenie kandydata,

– status osoby bezrobotnej – oświadczenie kandydata/zaświadczenie.

W przypadku braków formalnych kandydat będzie miał możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentów.

b) Ocenę merytoryczną

Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie formularze zgłoszeniowe, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. W ramach oceny merytorycznej kandydaci uzyskują dodatkowe punkty w przypadku gdy są osobami:

– korzystającymi z PO PŻ – 4 pkt.

– o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)

  • wykształcenie podstawowe – 3 pkt.,
  • gimnazjalne – 2 pkt.,
  • ponadgimnazjalne – 1pkt.

– posiadającymi odpowiedni poziom doświadczenia zawodowego

  • bez doświadczenia zawodowego – 3 pkt.,
  • do 2 lat doświadczenia zawodowego – 2 pkt.,
  • do 5 lat doświadczenia zawodowego – 1pkt.

– posiadającymi odpowiedni stopień niepełnosprawności

  • znaczny – 3 pkt.,
  • umiarkowany – 2 pkt.,
  • lekki – 1pkt.

c) Badanie motywacji do zmiany swojej pozycji społeczno-zawodowej

Kandydat, który przejdzie ocenę formalną, odbędzie rozmowę z członkiem personelu projektu, który oceni poziom motywacji w skali 1-10 pkt. Personel będzie brał pod uwagę  czy kandydat wykazuje motywację wewnętrzną i zewnętrzną do zmian (motywacja wewnętrzna jest wyżej oceniona), sytuację społeczną uczestnika projektu (w jakim stopniu udział w projekcie wpłynie na poprawę tej sytuacji) i ogólny poziom chęci, entuzjazmu  do udziału w projekcie (im wyższy, tym mniejsza szansa, że Uczestnik projektu zrezygnuje
z dalszego udziału).

9. Następnie zostanie utworzona lista Uczestników projektu według malejącej liczby punktów. Osoby z najwyższą liczbą punktów wezmą udział w projekcie, z zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników dotyczących  struktury Grupy docelowej. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie (kolejno): korzystanie z PO PŻ, stopień niepełnosprawności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, poziom motywacji i kolejność zgłoszeń.

Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osobom tym zostanie zaproponowany udział w projekcie w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej.

10. Dokumenty pod kątem poprawności i kompletności będzie na bieżąco monitorował kierownik projektu i decydował o ostatecznym zakwalifikowaniu.

11. Kryteria rekrutacyjne nie odnoszą się do płci, wieku, rasy, narodowości, wyznania itp. i nie decydują o wyniku Wnioskodawca na etapie rekrutacji preferował będzie osoby, które korzystają z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które osoby otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  Realizator projektu zapewnia obiektywny system rekrutacji gwarantujący zasadę równości szans, a także transparentność wyboru Uczestników projektu poprzez obiektywne i merytoryczne kryteria rekrutacji.

12. W przypadku trudności w rekrutacji nastąpi:

– dodatkowy nabór

– wydłużenie okresu realizacji

13. Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane drogą on-line, poprzez pocztę, telefonicznie lub osobiście w Biurze projektu.

14. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy uczestnictwa w projekcie na realizację wsparcia przewidzianego w ramach projektu.