Nowe otwarcie

Projekt ,,Nowe otwarcie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspólny Cel w partnerstwie z Nexoris Sp. z o.o. w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.
 
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. do 31.10.2019 r.
Wartość projektu: 1 984 684,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  1 686 982,08 zł
Zasięg projektu: województwo podkarpackie
 
Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią w 100% osoby z niepełnosprawnością. Wsparciem zostanie objętych 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn), które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
• są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności;
• posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument wydany przez inny organ orzeczniczy poświadczający stan zdrowia;
• bezrobotne;
• są w wieku aktywności zawodowej;
• zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans pluci i niedyskryminacji. Wsparcie w ramach projektu dostępne jest dla wszystkich osób spełniających kryteria udziału w projekcie. Rekrutacja będzie otwarta prowadzona na terenie woj. podkarpackiego w trybie ciągłym do dnia 30.03.2019 r. lub do pozyskania założonej liczby uczestników projektu.
 
WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU NA STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU: http://wspolnycel.info/

Formularze można składać osobiście  w biurze projektu, pocztą tradycyjną i na spotkaniach bezpośrednich.
 
Informacje o wynikach rekrutacji będą przekazywane drogą on-line, poprzez pocztę, telefonicznie lub osobiście w Biurze Projektu.
 
 
Szczególnie zachęcamy osoby
• korzystające z PO PŻ
• posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne)
•posiadające odpowiedni poziom doświadczenia zawodowego (bez doświadczenia, do 2 lat  doświadczenia zawodowego, do 5 lat doświadczenia zawodowego)
• posiadające odpowiedni stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki)
Celem głównym projektu jest aktywna integracja 70 osób z niepełnosprawnością (40 kobiet, 30 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego  na terenie woj. podkarpackiego, poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.


Cele szczegółowe
• nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania społecznego przez 70 Uczestników projektu przez udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym, zawodowym i społecznym oraz udział w Warsztatach Komunikacyjnych (KOM) i Gospodarowania Budżetem Domowym (GBD),
• uzyskanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych zbieżnych z potrzebami rynku pracy przez 70 Uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach zawodowych (kwalifikacyjnych i kompetencyjnych),
• nabycie wiedzy z zakresu znajomości rynku pracy przez 70 Uczestników projektu poprzez udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP),
• zdobycie doświadczenia zawodowego przez 70 Uczestników projektu poprzez udział w stażach zawodowych.
 
Formy wsparcia
• Opracowanie indywidualnego planu działania socjalnego równoważnego z kontraktem socjalnym
• Poradnictwo indywidualne - psychologiczne, zawodowe, społeczne
• Warsztaty społeczno-zawodowe
• Szkolenia zawodowe
• Staże zawodowe śr.5 miesięcy (nie dłużej niż 6 miesięcy)
• Pośrednictwo pracy
 
Najważniejsze rezultaty projektu
•zdobycie zatrudnienia przez uczestników projektu,
•podniesienie poziomu kwalifikacji
•rozwój kompetencji osobistych i społecznych
•rozwój doświadczenia zawodowego adekwatnego do potrzeb regionalnego rynku pracy
•wzrost motywacji do podejmowania działań na rzecz poprawy własnej sytuacji
 
Co zyska Uczestnik projektu?
Indywidualny Plan Działania socjalny równoważny z kontraktem socjalnym
Każdy uczestnik projektu będzie miał przygotowany przez doradcę zawodowego INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA socjalny równoważny z kontraktem socjalnym zgodnym ze standardami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. IPD będzie równoważne do kontraktu socjalnego spisywanego w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osoby zwracającej się o pomoc. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, wynikających z aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia ,zdolności i przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu i z potrzeb lokalnego rynku pracy. Każdy cel zawodowy będzie zgodny z:
-indywidualnym profilem zawodowym UP (kwalifikacje, umiejętności, zdolności, zainteresowania zawodowe)
-istnieniem odpowiedniego zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy
-możliwościami psychofizycznymi UP ze względu na niepełnosprawność
Każdy UP będzie miał dostęp do usług doradztwa  zawodowego w zakresie opracowania IPD socjalnego w wym.śr.7h/UP.
Doradca zawodowy będzie udzielał porad ułatwiających podjęcie decyzji zawodowych i przystąpienie do realizacji ścieżki zawodowej przez UP określonej w IPD.
Poradnictwo indywidualne
W ramach poradnictwa indywidualnego UP będzie miał zapewnione wsparcie:
-psychologiczne
cel: podniesienie samooceny UP, wzrost wiary we własne siły, wyzwalanie aktywności i inicjatywy, towarzyszenie i udzielanie wsparcia w procesie zmiany. Metody i techniki pracy dostosowane indywidualnie do każdego UP. Wsparcie udzielane wszystkim UPśr.7h/UP
-zawodowe
cel: zdiagnozowanie i przezwyciężenie indywidualnych barier utrudniających UP wejście na rynek pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, stymulowanie rozwoju osobowości i motywacji do zmiany swojego położenia zawodowego. Wsparcie udzielane wszystkim UP śr.8h/UP.
-wsparcie społeczne
cel : zdiagnozowanie i wskazanie możliwych dróg rozwiązania indywidualnych barier utrudniających funkcjonowanie społeczne, nabycie umiejętności obiektywnej oceny sytuacji w której znajduje się UP. Techniki, metody i sposoby pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb UP. Wsparcie udzielane wszystkim UP śr.6h/UP.
Warsztaty funkcjonowania społeczno- zawodowego
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) -zajęcia aktywizacyjne oparte o program klubu pracy, realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, rozszerzony o zagadnienia związane z problematyką niepełnosprawności. UP będą mogli: poznać procesy i tendencje zachodzące na rynku Pracy (12h); poznać swoje mocne strony (4h); przygotować się do autoprezentacji (16h); nabyć umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych (16h). Zostanie zorganizowanych 7grup po 48h/gr.
- Warsztaty Komunikacyjne (KOM)-tematyka: komunikacja werbalna i niewerbalna(4h), aktywne słuchanie (4h), asertywność (4h), bariery komunikacyjne (4h). Zostanie zrealizowanych 7 grup po 16h/gr.
- Warsztaty Gospodarowania Budżetem Domowym (GBD)-tematyka: planowania i gospodarowania budżetem rodziny (5h), radzenie w trudnych sytuacjach finansowych (3h), metody redukcji wydatków (5h), tworzenia indywidualnych budżetów domowych (6h), omówienie najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu budżetem domowym (5h). Zostanie zrealizowanych 7 grup po 24h/gr.
Szkolenia zawodowe
Szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne kończące się uzyskaniem certyfikatu / zaświadczenia / dyplomu potwierdzającego kwalifikacje i kompetencje.
Staże  zawodowe 5 miesięczne (1551,84 zł brutto/miesiąc).
Pośrednictwo pracy w wymiarze śr.7h/UP.
 
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!