"MÓJ CEL - MOJA FIRMA"

30-05-2022

OGŁOSZENIE O NABORU – REKRUTACJI DO PROJEKTU „MÓJ CEL – MOJA FIRMA”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 09.06.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu „MÓJ CEL – MOJA FIRMA”

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 09.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. w godz. od 10:00 do 15:00 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów.

Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne do Biura projektu lub przesłać pocztą bądź kurierem na adres Biura projektu w wyżej wymienionym terminie naboru. Data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu),  na adres e-mail: mojcel.mojafirma@gmail.com

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny projektu „MÓJ CEL – MOJA FIRMA” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
 2. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego,
 3. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących – stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego,
 4. Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie – stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego,
 5. Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie – stanowiące załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego,
 6. Klauzula Informacyjna RODO – stanowiące załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego.

Kandydat na etapie składania Formularza wystarczy że złoży stosowne oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium Grupy Docelowej. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie, Kandydat zobowiązany jest przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w I formie wsparcia, w tym:

 1. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna
 • (Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych/Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich minimum 12 miesiącach (dotyczy osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP) wydane przez ZUS nie wcześniej niż 30 dni przed dniem I formy wsparcia).
 • (Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby niezarejestrowanej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem I formy wsparcia)
 1. Osoby powołujące się na status osoby niepełnosprawnej
 • (Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez uprawniony organ lub dokumentu równoważnego (opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, z datą i czytelnym podpisem)).

 Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Uwagi co do uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych: 

  1. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia/załączniki) powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki.
  2. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz z oświadczenia/załączniki) należy złożyć na udostępnionych przez Beneficjenta aktualnych wzorach stanowiących załączniki do regulaminu. 
  3. Każdy z Kandydatów zobowiązany jest przedstawić do wglądu wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone do Biura projektu na etapie rekrutacji, celem potwierdzenia ich wiarygodności
  4. Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji Rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.
  5. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów itp. 
  6. Formularz rekrutacyjny:
   – powinien być wypełniony w sposób czytelny, bez skreśleń, komputerowo lub odręcznie,
   – każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pytanie nie dotyczy Kandydata należy umieścić adnotacje „nie dotyczy”.
   – Formularz rekrutacyjny należy przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 
   – nie ma ograniczeń w ilości tekstu w polach przeznaczonych na opis.
   – Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie długopisem koloru niebieskiego i podpisany w miejscach do tego wskazanych, w szczególności w każdym z oświadczeń.
  7. Prosimy o zachowanie kopii składanych dokumentów rekrutacyjnych, ponieważ oryginał nie podlega zwrotowi.

W ramach prowadzonej rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 48 osób. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce DO POBRANIA.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Obowiązujące wzory dokumentów dostępne są w zakładce DO POBRANIA

Rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana, gdy liczba zgłoszonych przekroczy dwukrotnie założoną liczbę Uczestników projektu. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.

30-05-2022

DOKUMENTACJA DO PROJEKTU „MÓJ CEL – MOJA FIRMA”

Informujemy, iż w dniu 30.05.2022 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „MÓJ CEL – MOJA FIRMA”, realizowanym przez Stowarzyszenie WSPÓLNY CEL w partnerstwie z NEXORIS SP. Z O.O. w ramach
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce – DO POBRANIA

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami, które stanowią podstawę niniejszego projektu.

Ponadto, z uwagi na nowe wytyczne dotyczące obowiązku potwierdzania kwalifikowalności Uczestników projektu na etapie rekrutacji poniżej przedstawiamy Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS oraz Wniosek US-7 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z uzupełnionym wzorem.

Wzór Wniosku ZUS_US-7
Wniosek ZUS_US-7
Wzór Zaświadczenia ZUS
Materiał informacyjny

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz stosowanie wytycznych w trakcie rekrutacji do udziału w projekcie.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:
Stowarzyszenie WSPÓLNY CEL
al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów
Czynne: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek)
tel.: 794 053 804
e-mail: mojcel.mojafirma@gmail.com